HCL nr. 304 din 19.12.2019

0
HCL nr. 304 din 19.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 304 din 19.12.2019

privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate

Examinând referatul de aprobare nr. 24146 din 11.12.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 24208 din 12.12.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică

Văzând avizul pentru legalitate nr. 24449 din 16.12.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 121 din 16.12.2019 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 305 din 16.12.2019 al Comisiei juridice.

Luând în considerare cererea dnei Manghiuc Zenovia, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 23065 din 28.11.2019;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Titlului de Proprietate nr. 157 din 27.02.1979 emis de Consiliul Popular municipal Roman, ce are ca obiect apartamentul nr. 51 situat în blocul nr. 1, din str. C.A. Rosetti, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a adresei apartamentului, respectiv Roman, str. C.A. Rosetti, bl. 1, sc. C, et. 3, ap. 51 în loc de Roman, str. C.A. Rosetti, nr. 1, ap. 51, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU