HCL nr. 303 din 19.12.2019

0
HCL nr. 303 din 19.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 303 din 19.12.2019

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

Examinând referatul de aprobare nr. 24145 din 11.12.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 24207 din 12.12.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 24449 din 16.12.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 120 din 16.12.2019 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 304 din 16.12.2019 al Comisiei juridice.

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare cererea dlui Ungureanu Ioan, înregistrată la Direcția Municipal Locato sub nr. 3398/03.12.2019 și la Primăria municipiului Roman sub nr. 23875/09.12.2019;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. (1), ale 140, alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare locuință nr. 6747/07.02.1992 încheiat între RAGLT și dnii Ungureanu Ioan și Ungureanu Natașa, ce are ca obiect apartamentul nr. 25 situat în Blocul nr. 15, scara B, etaj I, din str. Tineretului, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Ungureanu Ioan și Natașa în loc de Ungureanu Ion și Natașa, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU