HCL nr. 302 din 22.12.2021

0
HCL nr. 302 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 302 din 22.12.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local, a listei obiectivelor de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman, a listei obiectivelor de investiții la Direcția Administrare Piețe și a listei obiectivelor de investiții la Direcția Municipal Locato Roman pe anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 95651 din 14.12.2021 iniţiat de către dl. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate nr. 96148 din 15.12.2021 întocmit de Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 140 din 20.12.2021 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 327 din 20.12.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2021, conform anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2021, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții la Spitalul Municipal de Urgență Roman, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții la Direcția Administrare Piețe Roman, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții la Direcția Municipal Locato Roman, conform anexei nr. 6 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU