HCL nr. 301 din 22.12.2021

0
HCL nr. 301 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 301 din 22.12.2021

privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 94587 din 09.12.2021 inițiat de domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 94971 din 10.12.2021 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 139 din 20.12.2021 al Comisiei de buget-finanțe, avizul favorabil nr. 31 din 20.12.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 326 din 20.12.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,b”, lit. „e” și lit. „f”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale art. 139, art. 140 precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei totale maxime de 47.200 lei în vederea organizării în bune condiții a ședinței festive de Consiliu Local la final de an și a spectacolului de artificii din noaptea de Revelion 2022.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU