HCL nr. 300 din 22.12.2021

0
HCL nr. 300 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 300 din 22.12.2021

privind aprobarea participării Municipiul Roman la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2021-2024- RABLA PLUS MAȘINI ELECTRICE și asigurarea contribuției proprii necesare achiziționării autovehiculelor noi în cadrul programului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 95113 din 10.12.2021 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul comun de specialitate comun nr. 95376 din 13.12.2021 întocmit de către Direcția Administrativă și Direcția Economică;

Având în vedere referatele de necesitate: nr. 166286/8.12.2021 al Direcției Poliției Locale, nr. 95041/10.12.2021 al SSU, SSM, PC, nr. 77258/13.10.2021 al Direcției de Asistență Socială, nr. 95110/10.12.2021 al Direcției Tehnice și Investiții, și nr. 95016/10.12.2021 al Direcției Administrative;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 138 din 20.12.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 325 din 20.12.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând prioritatea Directivei UE : ”Pactul verde european” (2019-2024);

Luând în considerare „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 – RABLA PLUS MAȘINI ELECTRICE”;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, lit. ”c” și lit. ”d”, ale alin. (4), lit. „a” și lit. ”b”, ale alin. (7), lit. „i”, ale alin. (9), lit. „a”, ale art. 154 alin. (5), și alin. (6) precum și ale art. 139, art. 140 și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Roman la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2021-2024 RABLA PLUS MAȘINI ELECTRICE și asigurarea contribuției proprii necesare achiziționării a zece autovehicule electrice în cadrul programului;

Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, documentele necesare pentru participarea Municipiului Roman la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2021-2024- RABLA PLUS MAȘINI ELECTRICE și asigurarea contribuției proprii necesare achiziționării a zece autovehicule electrice în cadrul programului, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Economică și Direcția Administrativă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în condițiile legii.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU