HCL nr. 301 din 10.12.2019

0
HCL nr. 301 din 10.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 301 din 10.12.2019

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019

Examinând referatul de aprobare nr. 23915 din 09.12.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 23916 din 09.12.2019 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 23993 din 10.12.2019 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 126 din 10.12.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, precum și avizul favorabil nr. 302 din 10.12.2019 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „b”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. l, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019 în sensul că la numărul curent 11 se va trece suprafața de „50.000 metri pătrați” în loc de „43.430 metri pătrați”, cum din eroare s-a consemnat.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU