HCL nr. 300 din 10.12.2019

0
HCL nr. 300 din 10.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 300 din 10.12.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii din bugetul local și a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman pe anul 2019

Examinând referatul de aprobare nr. 23610 din 05.12.2019 iniţiat de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi raportul de specialitate nr. 23708 din 06.12.2019 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 23993 din 10.12.2019 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 125 din 10.12.2019 al Comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 301 din 10.12.2019 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2019, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea Listei de investitii la Spitalul Municipal de Urgență Roman pe anul 2019, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU