HCL nr. 302 din 10.12.2019

0
HCL nr. 302 din 10.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 302 din 10.12.2019

privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor imobile

Examinând referatul de aprobare nr. 23953 din 09.12.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate comun nr. 23954 din 09.12.2019 al Direcției Jurice și Administrație Publică și Direcției Economice;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 95/2016 privind darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri), aparţinând domeniului public al Municipiului Roman, către unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Roman, precum și contractul de dare in administrare nr. 11205 din 31.05.2016;

Văzând avizul de legalitate nr. 23993 din 10.12.2019 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 127 din 10.12.2019 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 119 din 10.12.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 303 din 10.12.2019 al Comisiei juridice;

Văzând:

  • prevederile H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
  • prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
  • prevederile art. 112, alin. l şi 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată;
  • prevederile art. 867-870 din Codul Civil ce reglementează ca normă generală exercitarea dreptului de administrare asupra proprietăţii publice a autorităţilor administraţiei publice locale;
  • prevederile art. 108, art. 129, alin. 2, lit. „c”, art. 129, alin. 5, lit. „a”, art. 140, alin. l din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Colegiului Tehnic „Miron Costin” și preluarea în administrarea directă a Consiliului Local Roman a următorului imobil:

  • Cladire pavilion F, înscrisă în CF cu nr. cadastral 53070, compusă din 2 încaperi în suprafața de 228,31 mp și respectiv 278,03 mp, imobil situat în municipiul Roman, str. Mihai Eminescu, nr. 5-7, conform schiței – anexă la prezenta hotărâre.

Cu privire la celelalte două încăperi din același corp de clădire, unitatea școlară își păstrează dreptul de administrare.

Art. 2 Predarea-primirea bunurilor menționate la art. 1 se va realiza pe baza unui protocol de predare-primire.

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman prin serviciile specializate să semneze protocolul de preluare.
De la data semnarii acestui protocol plata utilitaților va cădea în sarcina Municipiului Roman.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Biroul juridic-contencios şi Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi unitatea de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică Colegiul Tehnic „Miron Costin”.

Art. 5 La data intrări în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 95/2016 se va modifica în mod corespunzător.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului Municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU