HCL nr. 300 din 15.12.2022

0
HCL nr. 300 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 300 din 15.12.2022
privind îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa la HCL nr. 224 din 05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului
„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN –
Strada Sucedava, bl. 7A”
în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 90364 din 13.12.2022, referatul de aprobare nr. 90365 din 13.12.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 90549 din 13.12.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor,

Ținând cont de solicitarea de clarificare nr. 6407 din 13.12.2022 la cererea de finanțare C5-A3.1-2332, prin care se solicită retransmiterea Hotărârii de Consiliu Local cu corelarea dintre valoarea totală a proiectului din cererea de finanțare cu cea din Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului,

Văzând avizul pentru legalitate nr. 90585 din 13.12.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 168 din 15.12..2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 333 din 15.12..2022 al Comisiei juridice;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. (6), lit. „d”, ale art. 139, alin. (3), lit. „g”, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se îndreaptă eroarea materială strecurată în anexa la H.C.L. nr. 224 din 05.10.2022, privind aprobarea depunerii proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN – Strada Sucedava, bl. 7A”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, modificată prin H.C.L nr. 279 din 08.12.2022, în sensul că se va insera la ultimul tabel (valoarea maximă eligibilă), la totalul general, valoarea în lei fără TVA de 2.601.351,59 în loc de 2.603.351,59, cum în mod greșit s-a trecut.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 224 din 05.10.2022, cum au fost modificate prin H.C.L. nr. 279 din 08.12.2022, rămân neschimbate.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Municipiului Roman, Județul Neamț și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Leonard Achiriloaei;
  • Direcției tehnice și de investiții – Serviciul Managementul proiectelor Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0