HCL nr. 299 din 15.12.2022

0
HCL nr. 299 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 

 Nr. 299 din 15.12.2022
privind aprobarea solicitării de transmitere în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, a unui tronson de drum public, aflat în administrarea județului Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 90342 din 13.12.2022 și referatul de aprobare nr. 90343 din 13.12.2022 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 90345 din 13.12.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 90585 din 15.12.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 105 din 15.12.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 332 din 15.12.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 22 și ale art. 22^1 din O.U.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa Direcției Tehnice și de Investiții nr. 81526 din 08.11.2022 privind întreprinderea demersurilor necesare solicitării transmiterii în administrare a unui sector de drum;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2) lit. „c” coroborat cu alin. (6) lit. „a”, art. 297 lit. „a”, art. 139, alin. (3) lit „g”, art. 140, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1). Se solicită transmiterea în administrare a unui sector din drumul județean DJ 207A, între Km 4+236 la Km 4+456, pe lungime totală de 220 m, aflat în domeniul public al județului Neamț, din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al municipiului Roman.

(2) Transmiterea în administrare a terenului prevăzut la alin. 1, se face în vederea reabilitării și modernizării traseului de drum care tranzitează Artera ocolitoare Roman-Est, pe perioada implementării proiectului „Anghel Saligny”.

Art. 2. Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 258 din 17.11.2022 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Municipiului Roman, asupra unui tronson de drum public, aflat în proprietatea județului Neamț.

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, Consiliului Județean Neamț, precum și persoanelor și autorităților interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0