HCL nr. 301 din 15.12.2022

0
HCL nr. 301 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 301 din 15.12.2022
privind aprobarea participării Municipiului Roman la proiectul
„PERFORMANȚĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN PARTENERIATUL
CU MEDIUL ECONOMIC PENTRU DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL LA USV – DUAL USV”
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
Pilonul IV: Politici pentru noua generație
Componenta C15: Educație
Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior
Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale Integrate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 91060 din 15.12.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 91097 din 15.12.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 91177 din 15.12.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 30 din 15.12.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, avizul favorabil nr. 169 din 15.12.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum și avizul favorabil nr. 344 din 15.12.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul ”Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, aprobate și publicate de Ministerul Educației,
  • Dispozițiile art. 25 alin. (4) – (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinul de
  • ministru nr. 6.216/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea Consorțiilor pentru învățământ dual,
  • Adresa nr. 26917 din data de 23.11.2022 a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava;
  • Scrisoarea de interes nr. 89811 din 12.12.2022 înaintată de municipiul Roman privind participarea la consorțiul pentru învățământul dual „Performanță în formarea profesională prin parteneriatulcu mediul economic pentru dezvoltarea rutei complete de învățământ dual la USV – DUAL USV
  • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobate prin HG nr. 209 din 14 februarie 2022,

 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

Luând în considerare prevederile art. 129, alin. (2), lit. “b”, și lit. „e”, alin. 4, lit. “a”, alin. (7) lit „a”, ale alin. (9) lit. „a” , precum și ale art. 136, alin.1 și alin.8;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. „d” și lit„f”,, ale art. 196 alin. (1) lit. ”a” și art. 243 alin.1 lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Roman la proiectul „PERFORMANȚĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN PARTENERIATUL CU MEDIUL ECONOMIC PENTRU DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL LA USV – DUAL USV” în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava ca lider de consorțiu și alături de instituții de învățământ profesional/tehnic, operatori economici și UAT-uri din județele Suceava, Neamț și Botoșani, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Componenta C15: Educație, Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale Integrate.

Art. 2. Se aprobă Contractul de parteneriat pentru constituirea Consorțiului pentru învățământ dual, cu respectarea prevederilor aplicabile, inclusiv cele ale Metodologiei privind constituirea Consorțiilor pentru învățământ dual aprobată prin OME nr. 6216/2022, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului „PERFORMANȚĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN PARTENERIATUL CU MEDIUL ECONOMIC PENTRU DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL LA USV – DUAL USV”, care stabilește rolurile, atribuțiile, drepturile și obligațiile fiecărui și tuturor partenerilor, conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 4 Se împuternicește dl. Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman să semneze Contractul de parteneriat având ca obiect constituirea Consorțiului pentru învățământ dual, a Acordului de implementare a proiectului și a tuturor documentelor necesare depunerii cererii de finanțare şi a documentelor necesare implementării proiectului în numele Municipiului Roman.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Municipiului Roman, Județul Neamț și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Leonard Achiriloaei;
  • Direcției tehnice și de investiții – Serviciul Managementul Proiectelor Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0