HCL nr. 299 din 10.12.2019

0
HCL nr. 299 din 10.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 299 din 10.12.2019

privind revocarea unei hotărâri

Examinând referatul de aprobare nr. 23460 din 03.11.2019 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 23644 din 05.12.2018 al Direcției Juridice și Administrație Publică și Direcției Economice;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 23993 din 10.12.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 61 din 10.12.2019 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 300 din 10.12.2019 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman nr. 278/14.11.2019 așa cum a fost îndreptată prin H.C.L. nr. 284/27.11.2019, precum și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman nr. 233/26.09.2019.

Art. 2 Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU