HCL nr. 29 din 16.02.2018

0
HCL nr. 29 din 16.02.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 29 din 16.02.2018

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Mărţişor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 2592 din 09.02.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 2593 din 09.02.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.
Văzând avizul favorabil nr. 4 din 16.02.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 29 din 16.02.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 3045 din 16.02.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „c” şi „e”, alin. (7), lit. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Mărţişor în perioada 23.02.2018 – 08.03.2018, în Piața Roman-Vodă, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă taxa de participare la eveniment în cuantum de 200 lei/căsuţa din lemn pusă la dispoziție de Club Sportiv Municipal Roman şi taxa de participare de 500 lei pentru amplasare chioşc/tonetă ambulantă, ce vor fi încasate de Club Sportiv Municipal Roman.
Art. 3 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele necesare cheltuielilor cuprinse în acordul sus menţionat.
Art. 4 Direcţia Economică, Club Sportiv Municipal Roman și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU