HCL nr. 2 din 30.01.2020

0
HCL nr. 2 din 30.01.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 2 din 30.01.2020

privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social

Examinând referatul de aprobare nr. 681 din 09.01.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 902 din 10.01.2020 întocmit de către Direcția de Asistență Sociala a municipiului Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 1728 din 23.01.2020 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 1 din 27.01.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 2 din 27.01.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Programul anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU