HCL nr. 3 din 11.01.2023

0
HCL nr. 3 din 11.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 3 din 11.01.2023
privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 1273 din 10.01.2023 și referatul de aprobare nr. 1274 din 10.01.2023 întocmite şi înaintate de domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman precum şi raportul de specialitate nr. 1278 din 10.01.2023 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică-Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari;

Văzând avizul de legalitate nr. 1598 din 10.01.2023 al Secretarului General al municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 1 din 11.01.2023 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 3 din 11.012023 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Adresa Direcției Tehnice și Investiții cu nr. 636 din 05.01.2023 privind solicitarea trecerii imobilului Școală Corp – C1, Tronson 1 și sală sport -C3 din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul privat al acestuia, în
    vederea demolării și realizării unor noi construcții.
  • prevederile art. 864 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 361, alin. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. (g), ale art. 361, alin. 2, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se constată încetarea uzului public asupra următoarelor imobile:

  • corp C1- Tronson 1, Școală, regim de înălțime Parter, Sc=297 mp, Sd= 297 mp, materiale: fundații și pereți din zidărie de cărămidă, acoperită cu tablă, imobil ce face parte din Corpul C1 – Scoală, alcătuit din 2 tronsoane alipite (1 și 2), Sc – 858 mp, regim de înălțime P+1 – identificat cu numărul cadastral 58782 – C1.
  • corp C3 – Sala sport, Sc =419 mp; materiale: cadre metalice, cu închideri de cărămidă și bolțari, cu acoperiș – identificat cu numărul cadastral 58782 – C3.

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman a bunurilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. (1) Prezenta hotărâre este adoptată în scopul operării în Cartea Funciară a modificării regimului juridic al bunurilor prevăzute la art. 1, precum și în vederea obținerii avizului conform emis de Ministerul Educației pentru desființarea acestor construcții.

(2) Ulterior realizării operațiunilor în Cartea Funciară vor fi elaborate:

  • un proiect de hotarâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat;
  • un proiect de hotarâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public, care urmează a fi înaintat Ministerului Dezvoltării,

Lucrărilor Publice și Administrației în vederea analizării și formulării punctului de vedere la care se face referire în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 392/2020.

Art. 4. Direcţia Economică va proceda la înregistrarea modificărilor regimului juridic al bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 5. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la modificarea înregistrării regimului juridic bunului din evidențele fiscale.

Art. 6. Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0