HCL nr. 4 din 11.01.2023

0
HCL nr. 4 din 11.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 4 din 11.01.2023
privind utilizarea integrală a excedentului bugetului local al anului 2022 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 1162 din 09.01.2023 și referatul de aprobare nr. 1060 din 09.01.2023 inițiate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate nr. 1255 din 10.01.2023 inițiat de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 1598 din 10.01.2023 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 3 din 11.01.2023 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 4 din 11.01.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 58, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale .

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. „a”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă utilizarea integrală a excedentului bugetului local al anului 2022 în sumă de 6.822 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0