HCL nr. 2 din 11.01.2023

0
HCL nr. 2 din 11.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 2 din 11.01.2023
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150 din 28.06.2019 de aprobare a documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului

PROIECT: „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare şi Egalitate”, cod SMIS 130147
Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Prioritatea de Investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale
Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, apel de proiect nr.2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând Proiectul de hotărâre nr. 865 din 09.01.2023 și referatul de aprobare nr. 1203 din 09.01.2023 înaintate de către domnul Achiriloaei Leonard – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1248 din 09.01.2023 al Direcţiei Tehnice şi de Investiţii,

Văzând avizul de legalitate nr. 1598 din 10.01.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 2 din 11.01.2023 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 2 din 11.01.2023 al Comisiei juridice,

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 2, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiţii 8.1 – Investiţiile în

infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi

promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale,

Luând în considerare:

  • O.U.G. nr. 64/ din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, emis de GUVERNUL ROMÂNIEI și publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 11 mai 2022,
  • Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139 alin. (3) lit. „a”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se modifică art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 150 din 28.06.2019, care vor avea următorul conținut:

„Art. 3. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții „CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI – NC 59588”, parte a proiectului „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare şi Egalitate”, în cuantum de 4.155.691,08 lei (inclusiv T.V.A.)

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Roman, reprezentând cuantumul cheltuielile neeligibile în valoare de 2.789.916,34 lei (inclusiv TVA) și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 27.315,50 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea obiectivului de investiții, „CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI – NC 59588”, parte a proiectului „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare şi Egalitate”

Art. 2. Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 150 din 28.06.2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 11.08.2021 și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 247 din 15.11.2021 conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

Art. 3. Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiții, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 1
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 1
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0