HCL nr. 298 din 10.12.2019

0
HCL nr. 298 din 10.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 298 din 10.12.2019

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 296/2019

Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 23654/05.12.2019 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 23756/06.12.2019 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 23993 din 10.12.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 124 din 10.12.2019 al comisiei pentru bugetfinanţe, precum și avizul favorabil nr. 299 din 10.12.2019 al comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c”, ale art. 405, precum și al art. 407 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale la H.C.L. nr. 296 din 27.11.2019, după cum urmează:

  • în preambulul H.C.L. nr. 296/27.11.2019 se va scrie „referatul de aprobare nr. 22848/25.11.2019” în loc de „referatul de aprobare nr. 221848/25.11.2019”;
  • în cuprinsul anexei nr. 2, de la nr. crt. 66 la nr. crt. 69, în coloana „Funcția publică de execuție„ se va scrie „Polițist local” în loc de „Referent”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 296/2019 rămân neschimbate.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU