HCL nr. 297 din 15.12.2022

0
HCL nr. 297 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 297 din 15.12.2022
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195 din 21.08.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Școlii Carol I, construire și dotare Sală de Sport – pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea și dotarea Grădiniței și reabilitarea și modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din municipiul Roman”

Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii,
Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale,
Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România
Apel de proiecte: POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând proiectul de hotărâre nr. 89441 din 09.12.2022 și referatul de aprobare nr. 89442 din 09.12.2022 înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 89567 din 09.12.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 89694 din 09.12.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 167 din 13.12.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 330 din 13.12.2022 al Comisiei juridice.

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 1, Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;

Conform prevederilor art.10 alin (4) lit.b) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139 alin. (3) lit. „a” și lit. „g” , ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. Se modifică articolele 3 şi 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 21.08.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Școlii Carol I, construire și dotare sală de sport – pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea și dotarea grădiniței și reabilitarea și modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din municipiul Roman” care vor avea următorul conținut:

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Școlii Carol I, construire și dotare Sală de Sport pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea și dotarea Grădiniței și reabilitarea și modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman”, în cuantum de 15.715.082,89 lei (fără TVA), respectiv 18.671.679,91 lei (inclusiv T.V.A.).

Art. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului „Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Școlii Carol I, construire și dotare Sală de Sport – pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea și dotarea Grădiniței și reabilitarea și modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman”, în cuantum de 356.163,68 lei (inclusiv T.V.A.), precum şi cheltuiala neeligibilă în cuantum de 863.495,50 lei (inclusiv T.V.A.).

ART. 2. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 21.08.2018, așa cum a fost modificată prin HCL nr.176 din 11.08.2021 și prin HCL nr. 218 din 26.10.2022, conform anexei 1, parte integrantă la prezenta hotărâre.

ART. 3. Se aprobă Devizul general al investiției, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

ART. 4. Se împuternicește Primarul Municipiului Roman – dnul. Leonard Achiriloaei să semneze toate actele necesare implementării proiectului, în numele Municipiului Roman.

ART. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

ART. 6. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Dlui. Leonard ACHIRILOAEI – Primarul Municipiului Roman;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0