HCL nr. 296 din 15.12.2022

0
HCL nr. 296 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 296 din 15.12.2022
pentru abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 100/27.04.2018 privind aprobarea încheierii de protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 89674 din 09.12.2022 și referatul de aprobare nr. 89676 din 09.12.2022 înaintate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate comun nr. 89681 din 12.2022 întocmit de către Direcția Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 89694 din 13.12.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 166 din 13.12.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 329 din 13.12.2022 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 19 și art. 28 din Ordonanta Guvernului 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 129, alin (2) lit. ”d” si alin. (7) ale art.139 alin. (3) lit. „f” , ale art.140, alin.(1) si ale art.196, alin.1), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 100/27.04.2018 privind aprobarea încheierii de protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în sensul abrogării art. 2 lit. „b” din cuprinsul actului administrativ.

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2023.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. 4. Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, Directiei Municipal Locato, persoanelor interesate și autorităților interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0