HCL nr. 296 din 27.11.2019

0
HCL nr. 296 din 27.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 296 din 27.11.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 221848/25.11.2019 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 22882/26.11.2019 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 22953 din 27.11.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 122 din 27.11.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 297 din 27.11.2019 al comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „c” și ale art. 405, 407 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 2, nr. 4, nr. 5 şi nr. 10 ale H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 2 al H.C.L. nr. 158/24.07.2019, care va avea următorul conținut:
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 28/2019 se abrogă, cu excepția anexei nr. 1 de la pct.70 la 83 din respectiva hotărâre.

Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU