HCL nr. 295 din 27.11.2019

0
HCL nr. 295 din 27.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 295 din 27.11.2019

privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului “Orașe Zero Deșeuri”

Examinând referatul de aprobare nr. 22700 din 22.11.2019 inițiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 22817 din 25.11.2019 întocmit de către Biroul Monitorizare mediu;

Văzând avizul de legalitate nr. 22953 din 27.11.2019 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 60 din 27.11.2019 al Comisia pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 296 din 27.11.2019 al Comisiei juridice;

Luând în considerile art. 59, alin. 11, lit. „a” din Legea nr. 211/2011R privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), ale art. 139, ale art. 140 precum şi cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de Parteneriat pentru implementarea proiectului “Orașe Zero Deșeuri”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului general al Municipiului Roman prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU