HCL nr. 297 din 27.11.2019

0
HCL nr. 297 din 27.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 297 din 27.11.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local și a listei de investiții la Direcția Municipal Locato și la Colegiul Tehnic „Danubiana” pe anul 2019

Examinând referatul de aprobare nr. 22460 din 20.11.2019 iniţiat de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi raportul de specialitate nr. 22567 din 21.11.2019 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 22953 din 27.11.2019 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 123 din 27.11.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 298 din 27.11.2019 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2019, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea Listei de investiții la Direcția Municipal Locato pe anul 2019, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Lista de investiții la Colegiul Tehnic „Danubiana”, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU