HCL nr. 295 din 15.12.2022

0
HCL nr. 295 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 295 din 15.12.2022
privind modificarea H.C.L. nr. 56/29.03.2018 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 89651 din 09.12.2022 și referatul de aprobare nr. 89652 din 09.12.2022 înaintate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate comun nr. 89671 din 0912.2022 întocmit de către Direcția Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 89694 din 09.12.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 165 din 13.12.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 328 din 13.12.2022 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 19 și art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 129, alin (2) lit.”d” si alin. (7) ale art.139 alin. (1), ale art.140, alin. (1) și ale art.196, alin. (1), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 56/29.03.2018, privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari, conform Anexei-parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Tarifele menționate la articolul 1 se vor practica începând cu data de 01.01.2023 și se vor aplica unitatilor-administrativ teritoriale care vor încheia Protocoale de colaborare cu Direcția Municipal Locato Roman.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se abrogă.

Art.4. Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotarare se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, Directiei Municipal Locato, persoanelor interesate și autorităților interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0