HCL nr. 294 din 27.11.2019

0
HCL nr. 294 din 27.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 294 din 27.11.2019

privind anularea Sesiunii 2019 din cadrul Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2019 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005, Sesiune inițiată prin H.C.L. nr. 123/2019

Examinând referatul de aprobare nr. 22861/25.11.2019 a Primarului Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu precum și raportul de specialitate nr. 22866/25.11.2019 al Serviciului Achiziții Publice și Managementul Proiectelor din cadrul Direcţiei Tehnice și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22953 din 27.11.2019 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 121 din 27.11.2019 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 295 din 27.11.2019 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003R privind transparenţa decizională în administraţia publică, prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare, art. 212, alin.1, lit. b și c din Legea 98/2016, privind achizițiile publice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), ale art. 139, ale art. 140 precum şi cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se anulează Sesiunea 2019 din cadrul Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2019 pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobată prin H.C.L. nr. 123/2019. Sesiunea se va relua după rectificarea metodologiei generale și ghidurilor specifice aprobate prin H.C.L. nr. 123/2019.

Art. 2 Serviciul Achiziții Publice și Managementul Proiectelor din cadrul Direcţiei Tehnice și de Investiții va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, Prefectului Judeţului Neamţ, precum şi altor persoane şi autoritati interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU