HCL nr. 293 din 27.11.2019

0
HCL nr. 293 din 27.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 293 din 27.11.2019

privind aprobarea vânzării unei locuințe A.N.L.

Examinând referatul de aprobare nr. 22.492 din 20.11.2019 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 22.571 din 21.11.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22709 din 22.11.2019 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 120 din 22.11.2019 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 294 din 22.11.2019 al Comisiei juridice;

Având în vedere cererea nr. 21.399/05.11.2019 depusă de doamna Ajudeanu Simona, precum și procesul verbal nr. 15.373/08.08.2019 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 și urm. din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și ale art. 19^2, alin. (12) din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. C, ap. 29, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 81.259,00 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 2 Se aprobă vânzarea, către d-na AJUDEANU SIMONA, posesoare al CI seria NT nr. 946071, în calitate de titulară a contractului de închiriere nr. 7/28.02.2017, novat prin contractul nr. 273/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. C, ap. 29, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 30,70 mp, suprafață construită de 40,59 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPC 15,35 mp, și CPT 5,07/791 mp teren în folosință, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U58 cu nr. cadastral 50891-C1-U58.

Art. 3 Vânzarea locuinţei identificată la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata prețului în rate, la prețul de 107.296,98 lei, din care:

  • 81.259,00 lei – prețul de vânzare stabilit prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR;
  • 26.037,98 lei reprezentând dobânda totală, calculată la rata dobânzii de referință BNR (2,5% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, aplicată la suma de 69.070,15 lei reprezentând diferența de achitat după plata avansului.

Art. 4 Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate lunare egale de 528,38 lei, pe o perioadă de 15 ani, conform graficului de plata – anexa 1 la prezenta hotarâre, cu achitarea unui avans de 12.188,85 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului (81.259 lei) stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, și a unui comision de 812,6 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzarecumpărare.
Data scadenței fiecărei rate se va putea modifica în funcție de data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 5 Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilului menționat la art. 1, și să semneze la notar contractul de vânzare-cumpărare cu privire la acest imobil.

Art. 6 Directia Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 7 La data adoptării prezentei art. 1, 2 și 3 din H.C.L. 196/22.08.2019 se revocă.

Art. 8 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU