HCL nr. 292 din 19.12.2018

  0
  1136

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 290 din 19.12.2018

  privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 255/27.09.2018 privind aprobarea vânzării unui imobil

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 23163 din 17.12.2018 înaintată de către d-lul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul comun nr. 23164 din 17.12.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Direcţiei Economice;

  Vazând avizul favorabil nr. 160 din 19.12.2018 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 293 din 19.12.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 al Secretarului municipiului Roman;

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c” și alin. 5, lit. „b”, ale art. 123, ale art. 45, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Aproba modificarea si completarea articolului 2 din H.C.L. nr. 225/2018, după cum urmează:

  • se introduce aliniatul 2 care va avea urmatorul continut:
   „Plata se va face in rate, dupa cum urmează:
  • 20% din valoarea adjudecata la semnarea contractului, iar diferența se va achita in 12 rate lunare egale.”

  Art. 2 Aprobă modificarea articolului 3 din H.C.L. nr. 225/2018, care va avea urmatorul continut:
  „Comisia numită prin H.C.L. nr. 172/2018, va organiza licitaţia pentru vânzarea terenului.”

  Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin HOLBAN

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU