HCL nr. 293 din 19.12.2018

0
HCL nr. 293 din 19.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 293 din 19.12.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 22833/2018 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate comun nr. 22834/2018 întocmit de Direcția juridică și administrație publică și Serviciul resurse umane, salarizare;

  • avizul favorabil nr. 58 din 19.12.2018 al comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 294 din 19.12.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 dat de Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere:

  • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 53/2003R, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 ale H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU