HCL nr. 291 din 19.12.2018

0
HCL nr. 291 din 19.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 291 din 19.12.2018

privind acordarea unor stimulente financiare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 23176 din 18.12.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 23177 din 18.12.2018 întocmit de către Direcția Economică și Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul nr. 159 din 19.12.2018 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul nr. 292 din 19.12.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere adresa nr. 4322/2018 a Ministerului Sănătății, adresa nr. 32149/17.12.2018 a Spitalului Municipal de Urgență Roman, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 23145/17.12.2018, precum și prevederile art. 193, alin. (6^1) și ale art. 199, alin. (2) din Legea nr. 95/2006R privind reforma în domeniul sănătății;

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. (2), lit. „a” și ale alin. (3), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R, legea administrației publice locale;

În temeiul art. 45 alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba acordarea de stimulente finanaciare lunare, incepand cu 1 ianuarie 2019, in limita a maxim doua salarii minime brute pe tara, pentru membrii Comitetului Director (respectiv director financiar contabil și director de ingrijiri) din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman.

Art. 2 (1) Stimulentele finanaciare lunare prevazute la art. 1 vor fi suportate din veniturile proprii ale spitalului. (2) Managerul Spitalului Municipal de Urgență Roman raspunde de incadrarea sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli ale spitalului.

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica Managerului Spitalului Municipal de Urgență Roman.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU