HCL nr. 291 din 15.12.2022

0
HCL nr. 291 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 291 din 15.12.2022
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 128 din 26.06.2020 cu privire la aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe/interne în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 8.500.000 euro, sau echivalentul în lei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 86090 din 23.11.2022 și proiectul de hotărâre nr. 86092 din 23.11.2022 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 86095 din 23.11.2022 al Direcției Economice;

Văzând avizul de legalitate nr. 89694 din 09.12.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 162 din 13.12.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 324 din 13.12.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • prevederile art. 20, alin. (1), lit.”f” si art. 61, alin. (1) – (3), art. 63 alin. (1), (2), (4), (43) si (8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • art. 29, alin. 1, lit. (f) din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016;
  • art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
  • art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii;

În temeiul prevederilor art. 129, alin (2), si alin. (4), lit. b), art. 136, alin. (1) si alin. (2), art. 139, alin. (3), lit. b), art. 140, alin. (1), art. 155, alin. (1), lit. c) si alin. (4), lit. d), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) si art. 197 din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

Constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale, precum si de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local,

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 128 din 26.06.2020 modificată prin H.C.L. nr. 77 din 28.04.2022, prin introducerea unei noi anexe, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Anexa inițială la H.C.L. nr. 128/2020 se va renumerota ca fiind anexa nr. 1, iar anexa prevăzută la art. 1, alin. 1 din prezenta hotărâre se va numerota ca fiind anexa nr. 2.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 128 din 26.06.2020, așa cum a fost modificată prin dispozițiile H.C.L. nr. 77/2022 rămân neschimbate.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Roman, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Roman şi prefectului judeţului Neamț şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www.primariaroman.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 14
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 5
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0