HCL nr. 290 din 19.12.2018

  0
  1186

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 290 din 19.12.2018

  privind aprobarea trecerii în administrea Consiliului Județean Neamț a sectorului din DJ207A, cuprins între intersecția cu DN2 și calea ferată Roman- Buhăiești

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 23139 din 17.12.2018 iniţiată de către d-nii consilieri locali Constantin Holban și Ștefan-Grațian Iacob, precum şi raportul de specialitate nr. 23140 din 17.12.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică;

  Vazând avizul favorabil nr. 82 din 19.12.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 291 din 19.12.2018 al Comisiei juridice, precum si avizul pentru legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  Având în vedere dispoziţiile art. 22 ale O.G. nr. 43/1997R privind regimul drumurilor, modificată și completată, precum și cele ale Legii nr. 213/1998 privind bunurilor proprietate publică, modificată și completată;

  În baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a) și alin. (6), lit. a), pct. 13, din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, al art. 91, alin. 1, lit. c), precum şi al art. 115, alin. 1, lit. b) din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă trecerea în administrarea directă a Consiliului Județean Neamț a sectorului din drumul DJ207A, cuprins între intersecția cu DN2 și calea ferată Roman- Buhăiești.

  Art. 2 Primarul municipiului Roman prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin HOLBAN

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU