HCL nr. 290 din 19.12.2018

0
HCL nr. 290 din 19.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 290 din 19.12.2018

privind aprobarea trecerii în administrea Consiliului Județean Neamț a sectorului din DJ207A, cuprins între intersecția cu DN2 și calea ferată Roman- Buhăiești

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 23139 din 17.12.2018 iniţiată de către d-nii consilieri locali Constantin Holban și Ștefan-Grațian Iacob, precum şi raportul de specialitate nr. 23140 din 17.12.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Vazând avizul favorabil nr. 82 din 19.12.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 291 din 19.12.2018 al Comisiei juridice, precum si avizul pentru legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere dispoziţiile art. 22 ale O.G. nr. 43/1997R privind regimul drumurilor, modificată și completată, precum și cele ale Legii nr. 213/1998 privind bunurilor proprietate publică, modificată și completată;

În baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a) și alin. (6), lit. a), pct. 13, din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, al art. 91, alin. 1, lit. c), precum şi al art. 115, alin. 1, lit. b) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă trecerea în administrarea directă a Consiliului Județean Neamț a sectorului din drumul DJ207A, cuprins între intersecția cu DN2 și calea ferată Roman- Buhăiești.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU