HCL nr. 290 din 15.12.2022

0
HCL nr. 290 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 290 din 15.12.2022
privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • proiectul de hotărâre nr. 89175 din 08.12.2022 și referatul de aprobare nr. 89176/08.12.2022 iniţiate de Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 89356/09.12.2022, întocmit de Direcția Juridică și administrație publică și Serviciul resurse umane, salarizare al Primăriei Roman;
  • avizul favorabil nr. 161 din 13.12.2022 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 323 din 13.12.2022 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 89694 din 09.12.2022 dat de Secretarului general al municipiului Roman;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

  • prevederile art. 129, alin. (2), lit.”a” si alin.(3) lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (1), al art. 140 alin. (1), precum și al art. 196 alin.(1) lit.”a” din acelasi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă organigrama, situaţia posturilor şi statele de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman începând cu 01.01.2023, conform anexelor nr.1-3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 297 din 22.12.2021 cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0_
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 1