HCL nr. 289 din 27.11.2019

0
HCL nr. 289 din 27.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 289 din 27.11.2019

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

Examinând referatul de aprobare nr. 22423 din 19.11.2019 iniţiat de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 22519 din 20.11.2019 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22709 din 22.11.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 118 din 22.11.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 34 din 22.11.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 290 din 22.11.2019 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „d”, lit. „e” și lit. „f”, ale alin. (9), lit. „a”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155 alin. (7), ale art. 108 lit. „d” și ale art. 362 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, raportat la art. 874 din Noul Cod Civil, a prevederilor Regulamentului privind desfășurarea activităților în Sala de Festivități a Primăriei municipiului Roman – anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 69 din 29.03.2018, precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 6.000 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a Concursului aniversar – MEMORIAL „CONSTANTINESCU NEHOI” – 50 ani de activitate a Clubului Atletic Roman.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei, în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a manifestării sportive Cupa „Roman Mușat Trophy” din data de 15 decembrie 2019.

Art. 3 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei Clubului Copiilor Roman pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a Festivalului-concurs județean de colinde, tradiții și obiceiuri de iarnă „Tradiții mușatine”, la Roman, în data de 14 decembrie 2019, conform Acordului de asociere din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

Art. 5 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU