HCL nr. 291 din 22.12.2021

0
HCL nr. 291 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 291 din 22.12.2021

privind declararea stării de insolvabilitate în cazul contribuabililor persoane fizice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 79384 din 21.10.2021 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 79952 din 22.10.2021 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul de legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 130 din 20.12.2021 al comisiei pentru buget – finanțe, precum și avizul favorabil nr. 316 din 20.12.2021 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 265, alin (1) – (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală precum si procedura operațională Declararea stării de insolvabilitate a contribuabililor persoane fizice, aprobată de Primarul municipiului Roman în data de 21.10.2020;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „c”, al art. 136, alin. 1 și alin. 8, al art. 139, alin. 3, al art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă lista contribuabililor persoane fizice, declarate în stare de insolvabilitate, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Impozite și Taxe Locale și Direcția Economică.

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă
publică prin grija secretarului general al Municipiului Roman.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorității administrației publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU