HCL nr. 289 din 19.12.2018

0
HCL nr. 289 din 19.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 289 din 19.12.2018

privind alocarea unei sume din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 23069 din 17.12.2018 iniţiată de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 23072 din 17.12.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul favorabil nr. 158 din 19.12.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 38 din 19.12.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 290 din 19.12.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4 și alin. 7, lit. „a”, al art. 45, precum şi al art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 25.000 lei pentru editarea și tipărirea materialului informativ „Info Primăria Roman” ce va apărea în maxim 12 ediții a câte 10.000 de exemplare, în cursul anului 2019.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU