HCL nr. 289 din 15.12.2022

0
HCL nr. 289 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 289 din 15.12.2022
privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere prevederile:

  • proiectul de hotărâre nr. 88963 din 07.12.2022 și referatul de aprobare nr. 88965/07.12.2022 inițiate de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 88989/08.12.2022, întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul favorabil nr. 160 din 13.12.2022 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 322 din 13.12.2022 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 89694 din 09.12.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman;
  • avizul favorabil nr. 3492001/27993/2022 al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București;
  • prevederile art. 129, alin.(2), lit. „a” şi alin.(3), lit. „c”, ale art. 405 și ale art. 540 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă funcţiile publice, organigrama și statele de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, conform Anexelor nr.1 și nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile H.C.L. nr. 79 din 28.04.2022, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0