HCL nr. 29 din 26.01.2023

0
HCL nr. 29 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 29 din 26.01.2023
privind aprobarea achiziționării unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 6109 din 26.01.2023 și proiectul de hotărâre nr. 6107 din 26.01.2023 înaintate de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 6181 din 26.01.2023 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6213 din 26.01.2023 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 19 din 26.01.2023 al buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 30 din 26.01.2023 al Comisiei Juridice;

Luând în considerare prevederile art. 557, ale art. 859 și ale art. 1730 și urm. din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile a art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. c), ale art. 139 alin. (2), ale art. 140 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare nr. 353/07.03.2022 întocmit de PFA Ștefănescu Mihai cu privire la parcelele de teren aflate în proprietatea UAT Cordun și deținute în concesiune de municipiului Roman în baza H.C.L. 184/2014 și a contractului de concesiune nr. 6188/06.09.2017, raport anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă achiziționarea de către municipiul Roman, prin exercitarea dreptului de preemțiune, a următoarelor suprafețe de teren aflate în proprietatea Comunei Cordun:

➢ Teren în suprafață de 72.860 mp, teren intravilan, sat Simionesti, număr cadastral 53299 apartinand domeniului privat al comunei Cordun;
➢ Teren în suprafață de 41.214 mp. teren extravilan, sat Simionesti, număr cadastral 53304 apartinand domeniului privat al comunei Cordun;
➢ Teren în suprafață de de 71,419 mp. teren extravilan, sat Simionesti, număr cadastral 53307 apartinand domeniului privat al comunei Cordun;
➢ Teren în suprafață de 15.170 mp. teren extravilan, sat Simionesti, număr cadastral 53259, apartinand domeniului privat al comunei Cordun;
➢ Teren în suprafață de 40.000 mp. teren intravilan, sat Pildesti, număr cadastral 54246,apartinand domeniului privat al comunei Cordun;
➢ Teren în suprafață de 60.024 mp. teren intravilan , sat Pildesti, număr cadastral 53298, apartinand domeniului privat al comunei Cordun;
➢ Teren în suprafață de 25.761 mp. teren intravilan , sat Pildesti, număr cadastral 53301, apartinand domeniului privat al comunei Cordun;
➢ Teren în suprafață de 26.818 mp, teren intravilan, sat Pildesti, număr cadastral 53300, apartinand domeniului privat al comunei Cordun;
➢ Teren în suprafață de 98.332 mp. teren intravilan, sat Pildesti, număr cadastral 53297, apartinand domeniului privat al comunei Cordun;
➢ Teren în suprafață de 82.712 mp, teren intravilan , sat Pildesti, număr cadastral 53303 apartinand domeniului privat al comunei Cordun;
➢ Teren în suprafață de 44.543 mp. teren intravilan, sat Simionesti, număr cadastral 53305 apartinand domeniului privat al comunei Cordun;
➢ Teren în suprafață de 6541 mp. teren extravilan, sat Pildesti, număr cadastral 53307, apartinand domeniului privat al comunei Cordun.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică.

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0