HCL nr. 28 din 26.01.2023

0
HCL nr. 28 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 28 din 26.01.2023
privind darea în administrare a unor centrale murale către Direcția municipal Locato Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hătărâre nr. 4765 din 19.01.2023 și referatul de aprobare nr. 4766 din 19.01.2023 iniţiate de către dl. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 4841 din 20.01.2023 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 17 din 25.01.2023 al Comisiei pentru buget – finanțe, avizul favorabil nr. 4 din 25.01.2023 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 29 din 25.01.2023 al Comisiei Juridice ;

Având în vedere prevederile art. 546, ale art. 867 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, precum și ale art. 298 și urm din OUG 57/2019 privind Codul civil ;

Luând în considerare adresa nr. 1239/09.01.2023 înaintată de Direcția Tehnică și de Investiții ;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. „c”, ale alin. (3) lit. „b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 139 alin. (3) lit. „g” din același act normativ ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG 57/2019 ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă darea în administrare, către Direcția municipal Locato Roman, a unui număr de 10 centrale murale condensare, împreună cu instalațiile termice aferente, aferente apartamentelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 11, nr. 12, nr. 14, nr. 16, nr. 17 și nr. 20 din Blocul nr. 4 situat în municipiul Roman, str. Vasile Lupu, având o valoare totală de inventar de 111.500,4lei.

Art. 2. În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va completa în mod corespunzător anexa nr. 4 din Protocolul de predare-preluare a bunurilor aferente serviciului public pentru administrarea fondului locativ din municipiul Roman nr. 2280/04.02.2019, prin grija Direcției Economice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman.

Art. 3. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman, conducerea Direcției Municipal Locato Roman și structurile specializate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice de interes local.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0