HCL nr. 28 din 16.02.2018

0
HCL nr. 28 din 16.02.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 28 din 16.02.2018

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 2554 din 09.02.2018 înaintată de către dl. Lucian Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 2555 din 09.02.2018 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;
Văzând avizul favorabil nr. 6 din 16.02.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 28 din 16.02.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 3045 din 16.02.2018 al Secretarului municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, precum și ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3 şi anexei nr. 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru ”ZONA CONSTRUITĂ PROTEJATĂ A HALEI CENTRALE din municipiul Roman, jud. Neamț” proiect nr. 687/2017 elaborat de S.C. GENESIS S.R.L. Iași, inițiator Municipiul Roman, cu valabilitate de 8 ani
Art. 2 Aprobă Planul Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL CU PARCĂRI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER, str. Miron Costin, nr. 3, Roman, jud. Neamț” proiect nr. 1.10/2017 elaborat de S.C. BIROU DE ARHITECTURĂ Gelu Tudorache S.R.L. Bacău, beneficiar Dămoc Emil, cu valabilitate de 3 ani.
Art. 3  Aprobă Planul Urbanistic ZONAL ”CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, tarla Poligon, sola 21, Roman, jud. Neamț”, proiect nr. 23/2016, elaborat de C.I.A arh. Bucescu C. Mihail, inițiator Damaschin Elena-Loredana, cu valabilitate de 3 ani.
Art. 4 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU