HCL nr. 29 din 07.02.2020

0
HCL nr. 29 din 07.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 29 din 07.02.2020

privind aprobarea schimbării destinaţiei unor imobile aflate în domeniul public local al Municipiului Roman

Examinand referatul de aprobare nr. 2715 din 04.02.2020 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 2734 din 05.02.2020 întocmit de către Direcția Juridica și Administratie Publică și Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 2945 din 06.02.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 10 din 07.02.2020 al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 29 din 07.02.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere dispoziţiile art. 112, alin. 2 şi 6 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, ale Ordinului M.E.C. 5819/2016, ale art. 554, art. 858 – 865 din Legea privind Codul civil – Legea nr. 287/2009R, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, alin. 5 – 7, art. 27 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – Legea nr. 7/1996R, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 129, alin. 2, lit. „c”, și alin. 5, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă schimbarea destinaţiei imobilelor situate în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 274 aflate în domeniul public al Municipiului Roman, înscrise în Cartea Funciară 54566, identificate cu NC 54566: clădirile C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9, C10 şi terenul în suprafața de 44.317 mp (din totalul 45717 mp) din spaţii de învăţământ în spații pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: socio-educaționale, agrement–sportive, expoziționale, birouri, administrative, cazare și alimentație publică.

Art. 2 Schimbarea efectivă a destinaţiei imobilelor prevăzute la art. 1 operează de drept de la data comunicării avizului conform al ministrului educaţiei şi cercetării.

Art. 3 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 La data aprobării prezentei hotărâri articolele 2-5 din H.C.L. nr. 243/16.10.2019, H.C.L. nr. 139/19.06.2019, H.C.L. nr. 146/ 27.11.2012, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU