HCL nr. 30 din 07.02.2020

0
HCL nr. 30 din 07.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 30 din 07.02.2020

privind revocarea unei hotărâri

Examinand referatul de aprobare nr. 2780 din 05.02.2020 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 2780 din 05.02.2020 al Direcției Juridice și Administrație Publică și Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 2945 din 06.02.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 11 din 07.02.2020 al Comisiei pentru urmabism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 30 din 07.02.2020 al Comisiei Juridice;

Luând în considerare adresa nr. 19462/2019 a Instituției Prefectului- Județul Neamț, înregistrată cu nr. 2724/04.02.2020 la Primăria municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman nr. 312/19.12.2019 privind aprobarea închirierii unor terenuri.

Art. 2 Secretarul General al municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU