HCL nr. 28 din 07.02.2020

0
HCL nr. 28 din 07.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 28 din 07.02.2020

privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului și administarea Ministerul Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului local

Examinand referatul de aprobare nr. 2.715 din 04.02.2020 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 2.733din 05.02.2020 întocmit de către Direcția Juridica și Administratie Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 2945 din 06.02.2020 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 9 din 07.02.2020 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 28 din 07.02.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere dispoziţiile art. 292, alin. 1, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

În temeiul art., art.139, alin. 3, lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă trecerea din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local Roman și declararea imobilelor în cauză, din bun de interes public național în bun de interes public local, a următoarelor imobile:

  1. Clădire cămin, identificată prin NC 54566-C5, situată în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 274, cu regim de înălțime P+3E, având Sc = 725,94 mp, cu teren aferent in suprafață de 800mp;
  2.  Clădire cantină, identificată prin NC 54566- C6, situată în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 274, cu regim de înălțime P+1E, având Sc=687,99mp, cu teren aferent in suprafața de 600 mp.

Art. 2 La data aprobării prezentei hotărâri articolul 1 din H.C.L. nr. 243 din 16.10.2019 se abrogă.

Art. 3 Trecerea efectivă, din domeniul public de stat în domeniul public local, a imobilelor prevăzute la art. 1 operează de drept de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii de Guvern.

Art. 4 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU