HCL nr. 288 din 27.11.2019

  0
  837

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 288 din 27.11.2019

  privind modificarea H.C.L. nr. 276/19.12.2018 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

  Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 22504/20.11.2019 iniţiată de Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 22561/21.11.2019 întocmit de Serviciul resurse umane, salarizare al Primăriei Roman;
  • avizul de legalitate nr. 22709 din 22.11.2019 dat de Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 117 din 22.11.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 289 din 22.11.2019 al comisiei juridice;

  Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. ”a” și alin.(3) lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. ”a” din acelasi act normativ:

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 3 a H.C.L. nr. 276/19.12.2018, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Primarul municipiului Roman prin Spitalul Municipal de Urgenţă Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Eugen PATRAȘCU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU