HCL nr. 288 din 19.12.2018

0
HCL nr. 288 din 19.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 288 din 19.12.2018

privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2019-2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 22992 din 14.12.2018 iniţiată de către Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 22993 din 14.12.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul favorabil nr. 37 din 19.12.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 289 din 19.12.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) și (3), ale art. 3, alin. (1), lit. j), alin. (3), ale art. 5, pt. 3, lit. c), ale art. 11, alin. (2), lit. b), din O.G. nr. 71/ 20 02 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

În conformitate cu prevederile art. 61, alin. (1) și (2) și ale art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art. 26, alin. 1, lit. g) din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5235/2018 din 02 octombrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), ale art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1, ale art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2019–2020, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU