HCL nr. 288 din 15.12.2022

0
HCL nr. 288 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 288 din 15.12.2022
privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 88961/2022 și proiectul de hotărâre nr. 88962 din 07.12.2022 iniţiate de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 88988/2022 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Direcţia Economică;
  • prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare procesul-verbal nr. 87403/2022 din care rezultă îndeplinirea condiţiei de consultare a organizaţiilor sindicale şi a reprezentanţilor salariaţilor la nivel de unitate, cu privire la stabilirea salariilor;

  • avizul de legalitate nr. 89694 din 09.12.2022 dat de Secretarul general municipiului Roman, avizul favorabil nr. 159 din 13.12.2022 al comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 321 din 13.12.2022 al comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin.(2), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Începând cu data de 1 ianuarie 2023 se aprobă salariile de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman, Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor, Direcţiei Poliţia Locală, Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă, SSM, protecţie civilă, Direcţiei Servicii Edilitare, Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman, Direcţiei Administrare Pieţe, Clubului Sportiv Municipal Roman și Direcției Municipal Locato Roman conform anexelor nr. 1-5 la prezenta hotărâre.

Art. 2. La data 1 ianuarie 2023, H.C.L. nr. 299 din 22.12.2021, cu modificările și completările ulterioare se abrogă.

Art. 3. Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate şi serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0