HCL nr. 287 din 27.11.2019

0
HCL nr. 287 din 27.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 287 din 27.11.2019

privind îndreptarea unei erori materiale

Examinând referatul de aprobare nr. 22411 din 19.11.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 22480 din 20.11.2019 întocmit de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22709 din 22.11.2019 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 116 din 22.11.2019 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 288 din 22.11.2019 al Comisiei Juridice;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum și prevederile art. 129 alin. 2, lit. ”a” și cele ale alin. 3, lit. ”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139 alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin, 1, lit. „a” din același act normativ ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se îndreaptă eroarea materială din titlul H.C.L. nr. 251 din 31.10.2019, al referatului de aprobare nr. 20243 din 21.10.2019 și al raportului de specialitate nr. 20257 din 22.10.2019 prin înscrierea corectă a numărului hotărârii modificate respectiv, ”H.C.L. nr. 45/12.03.2018” în loc de: „H.C.L. nr. 252/22.12.2016”, cum în mod greșit s-a trecut.

Art. 2 Prevederile din cuprinsul H.C.L. nr. 251 din 31.10.2019 rămân neschimbate.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU