HCL nr. 287 din 22.12.2021

0
HCL nr. 287 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 287 din 22.12.2021

privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 201 din 30.09.2021 privind aprobarea concesionării directe a unor imobile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 95089 din 10.12.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 95691 din 14.12.2021 întocmit de către Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 126 din 2012.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 312 din 20.12.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale alin. 6, lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 201 din 30.09.2021 privind aprobarea concesionării directe a unor imobile, în sensul că la poziția 7, coloana 3 se va completa cu „CF 60507”, la poziția 8, coloana 3, în loc de „CF 60507” se va trece „CF 60495”, iar la poziția 9, coloana 3, în loc de „CF 60507” se va trece „CF 60494”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 201/30.09.2021 rămân neschimbate.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU