HCL nr. 287 din 19.12.2018

0
HCL nr. 287 din 19.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 287 din 19.12.2018

privind soluționarea unei plângeri prealabile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 22856 din 13.12.2018 înaintată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 22857 din 13.12.2018 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Având în vedere contestația formulată împotriva H.C.L. nr. 208/2018 de către d-nii Airinei Cristina, Balcan Cristina, Chelaru-Vizir George-Eugen, Clapa Gabriela Nicoleta, Doru Lidia Paula, Drescan Vasilică, Fechită Paul-Marian, Sîrghie Cristina Elena și Rugină Laura (registratori în cadrul Spitalului municipal de Urgență Roman) – reprezentați de Cab. Av. Gabriel Iacob, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 20223/01.11.2018;

Văzând avizul favorabil nr. 157 din 19.12.2018 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 288 din 19.12.2018 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, OMS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și adresa Ministerului Sănătății- Direcția Management și Structuri Medicale nr. 34637/11.07.2018;

În în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit.. „a”, și alin. 3 lit. „b” , art. 45, alin. 1, lit. „a” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b”din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se respinge ca fiind neîntemeiată plângerea formulată de d-nii Airinei Cristina, Balcan Cristina, Chelaru-Vizir George-Eugen, Clapa Gabriela Nicoleta, Doru Lidia Paula, Drescan Vasilică, Fechită Paul-Marian, Sîrghie Cristina Elena și Rugină Laura (registratori în cadrul Spitalului municipal de Urgență Roman) – reprezentați de Cab. Av. Gabriel Iacob, împotriva H.C.L. nr. 208/2018.

Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU