HCL nr. 286 din 27.11.2019

0
HCL nr. 286 din 27.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 286 din 27.11.2019

privind alocarea unei sume din bugetul local

Examinând referatul de aprobare nr. 22471 din 20.11.2019 iniţiat de LucianOvidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 22574 din 21.11.2019 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22709 din 22.11.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman avizul favorabil nr. 115 din 22.11.2019 al Comisiei de buget-finanţe, avizul favorabil nr. 33 din 22.11.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 287 din 22.11.2019 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), ale art. 139, ale art. 140 precum şi cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 25.000 lei pentru editarea și tipărirea materialului informativ „Info Primăria Roman”, în limita a 12 ediții pe an, a câte 10.000 de exemplare, în cursul anului 2020.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la includerea sumei aprobate în bugetul consolidat al Municipiului Roman pentru anul 2020.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU