HCL nr. 286 din 22.12.2021

0
HCL nr. 286 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 286 din 22.12.2021

Privind aderarea Municipiului Roman la
ACORDUL PRIVIND ORAȘELE VERZI (GREEN CITY ACCORD)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 95666 din 14.12.2021 înaintat de către doamnul Leonard Achiriloaei – Primar al Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 95680 din 14.12.2021 al Serviciului Managementul Proiectelor prin care se propune aderarea Municipiului Roman la Acordul privind orașele verzi (Green City Accord);

Luând în considerare răspunsul dnei Laura Baroni în numele echipei Green City Accord privind eligibilitatea municipiului Roman pentru aderarea la Acordul privind orașele verzi care reunește primari și lideri ai administrațiilor locale din întreaga Europă în jurul unei viziuni comune a unui viitor urban;

Văzând avizul de legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 49 din 20.12.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum şi avizul favorabil nr. 311 din 20.12.2021 al Comisiei juridice.

Având în vedere prevederile Pactului Verde European, precum și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Nașiunilor Unite (ONU);

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și e), alin. (4), lit. e) și g) și alin. (9), lit. c), ale art. 139, alin. (1) și (3), lit. f), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (4), precum și ale art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă aderarea Municipiului Roman la Acordul privind orașele verzi (Green Accord), o inițiativă a Comisiei europene pentru orașe curate și sănătoase;

Art. 2 Se aprobă încheierea acordului prevăzut la art.1, conform anexei – parte integrantă din această hotărâre.

Art. 3 Se mandatează primarul Municipiului Roman, domnul Leonard Achiriloaei pentru semnarea, în numele și pentru Municipiul Roman, a acordului prevăzut la art. 2, precum și a altor documente aferente în cadrul acestuia.

Art. 4 Se împuternicește Serviciul managementul proiectelor și Serviciul control, calitate, monitorizare mediu și marketing instituțional – Birou monitorizare mediu cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman;
  • Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;
  • Serviciul control, calitate, monitorizare mediu și marketing instituțional – Birou monitorizare mediu.
  • Secretariatului Green City Accord.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU